1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1Prevádzkovateľom internetového obchodu www.notebookcentrum.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť A& T Investments s.r.o., M. Staudta 2667/15. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č.: 26624/N, oddiel: sro.

1.2Obchodná kancelária, sídlo: A&T Investments s.r.o., M. Staudta 2667/15, 945 01 Komárno

1.3Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.

1.4Používaním www stránok internetového obchodu www.notebookcentrum.sk vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

1.5Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

1.6Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

1.7Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Orgán dozoru

Slovenská Obchodná Inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej Obchodnej Inšpekcie v Nitre pre Nitrianský kraj
Staničná 9, 949 01 Nitra


2. Objednávanie tovaru

2.1Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

 • prostredníctvom internetových stránok
 • telefonicky na čísle: +421 948 440 220
 • e-mailom na info@notebookcentrum.sk
  Ak nakupujete ako fyzická osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu, Vaše telefónne číslo a e-mail.Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte aj obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

2.2Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

2.3Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.

2.4Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene, v dohodnutom čase a mieste.

2.5Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky www.notebookcentrum.sk najneskôr dovtedy, keď má objednávka stav „Čakanie na potvrdenie“. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Pri e-mailovej objednávke ju môže kupujúci stornovať kedykoľvek najneskôr v deň plánovanej expedície tovaru. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v mene EUR v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.

2.6Tovar doručuje zmluvný prepravca (Slovak Parcel Service-UPS). Kupujúci dáva predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón)

2.7Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 7 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

3. Cena za tovar

3.1Ceny uvedené na internetových stránkach www.notebookcentrum.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

3.2Predávajúci - spoločnosť A&T investments s.r.o. je platcom DPH.

3.3Ceny uvedené na internetových stránkach www.notebookcentrum.sk sú s DPH.

3.4Predávajúci umožňuje predaj formou dobierky.

4. Platba za tovar

4.1Tovar je možné uhradiť:

 • prevodným príkazom alebo vkladom na ktorýkoľvek účet predajcu vedený v SR na základe potvrdenia objednávky.
 • formou dobierky (kuriérovi v hotovosti- do 1500 EUR!)
 • platba vopred prostredníctvom banky; TatraPay-len pre klientov Tatra banky

4.2Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.

4.3Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu s tovarom, alebo mailom, spravidla do 3 pracovných dní. Faktúra - daňový doklad, spĺňa všetky náležitosti a je opatrená právoplatným podpisom a pečiatkou predávajúceho.

4.4Nákup na splátky
Poskytovateľom splátok je spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., http://www.homecredit.sk
Všeobecné podmienky poskytnutia spotrebiteľského úveru Home Credit

 • Spotrebiteľský úver môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, občan SR so stálym zdrojom príjmov s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom.
 • Do výšky úveru 1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti:
  • občiansky preukaz a
  • druhý doklad totožnosti, t. j. vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný pas, preukaz zdravotnej poisťovne, platobná karta alebo vernostná karta Home Credit.
  • V individuálnych prípadoch môže spoločnosť Home Credit požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu.

Výhody spotrebiteľského úveru Home credit

 • Nákup na splátky Home Credit je možný aj bez hotovosti.
 • Variabilná splatnosť úveru od 6 do 48 mesiacov.
 • Možnosť voľby termínu úhrad mesačných splátok.
 • Po celú dobu splácania garantujeme rovnakú výšku splátok.
 • Možnosť súčasného nákupu viac tovaru na jednu úverovú zmluvu.
 • Posúdenie návrhu úverovej zmluvy prebehne na počkanie.
 • Klient sa schválením úverovej zmluvy a doručením tovaru stáva jeho majiteľom a má k nemu všetky dispozičné práva.

Postup nákupu na splátky:

 1. Vložte si tovar do košíka
 2. Pri nákupe viacerých tovarov sa vráťte na výber tovaru
 3. Pri platobných podmienkach si vyberte možnosť „nákup na splátky Home Credit“
 4. Vyplňte objednávku a kliknite na „Pokračovať“
 5. Budete presmerovaný na stránky Home Credit
 6. Vyplňte formulár žiadosti o úver – vyberte si typ úveru, stlačte „spočítať“ a potom „pokračovať“
 7. Pokračujte vo vypĺňaní formulára, vysvetlivky nájdete v žltých rámikoch, ak ste rámik vyplnili správne, zasvieti zelená odrážka, ak ste pole vyplnili nesprávne, zasievieti červený krížik.
 8. Po vyplnení celého formulára žiadosti o úver stlačte „ODOSLAŤ ŽIADOSŤ“

O výsledku schválenia úveru Vás informuje Home Credit štandardne e-mailom do 20 minút.
spat121520_manual_102014_eshop.pdf

5. Dodacie podmienky

5.1Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.notebookcentrum.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.

5.2Dodacia doba na tovar v ponuke Notebookcentrum.sk je nasledovná:

 • ak je tovar na sklade a kupujúci hodnoverne preukáže kúpnu sumu na účet predávajúceho do 14.00 hod. pracovného dňa, tovar mu bude doručený v nasledovný pracovný deň kdekoľvek v SR kuriérskou službou UPS.
  Pre správne doručenie tovaru je nutné uviesť presnú adresu a telefonický kontakt na mobilný telefón. Doručenie sa môže uskutočniť kedykoľvek počas pracovného dňa, spravidla medzi 8.00 až 17.00 hod.
 • ak nie je tovar na sklade, bude predávajúci informovať kupujúceho o termíne dodania. V prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci obratom informovaný.Termíny môžu byť len orientačné.

5.3O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.4Pri platbe prevodným príkazom je tovar kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho – ak je dohodnutá platba na základe objednávky, vkladom na účet v hotovosti.

5.5Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho servis (napr. Inštalácia operačného systému, resp. antivírusového programu), ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

6. Doprava

6.1Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok Notebookcentrum.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky.

6.2Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

 • v rámci SR – rozvoz kuriérskou službo UPS.
 • osobný odber tovaru je možný v Komárne na ul. Eötvösa 9.

6.3Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

6.5V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.

6.6S tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) – slúži ako dodací list.. Faktúra sa posiela s tovarom. Tento doklad si môžete uplatniť takisto pri prípadnej reklamácii tovaru.

6.7Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.8Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.9Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

6.10Poplatky za dodanie tovaru do 30 kg sú nasledovné:

 • Rozvoz tovaru je v rámci Slovenskej republiky za 5,90 EUR s DPH.

7. Záruky a reklamácie

7.1Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a obchodnými podmienkami predávajúceho.

7.2Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.notebookcentrum.sk je minimálne 24 mesiacov., s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži faktúra. Podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom. Upozorňujeme Vás, že vzhľadom k záručným podmienkam výrobcov LENOVO, ACER, HP, na určité produkty poskytujeme 12 mesačnú záručnú dobu - LEN pri nákupe na IČO. Zákonná záruka spotrebiteľa nie je týmto dotknutá.

7.3Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď pred prvým použitím výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.4Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.5Záručné opravy sú vykonávané servisným strediskom ktoré nájdete tu.

7.6V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup kde kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe nákupného dokladu vykonajú záručnú opravu. V prípade, že tovar vykazuje rovnakú závadu a bol 3 krát opravovaný v záručnom stredisku, má kupujúci právo požadovať nový tovar alebo vrátenie plnej sumy. V tomto prípade bude neodkladne informovať predávajúceho. Nový tovar bude kupujúcemu doručený priamo zo servisného strediska s novou 24 mesačnou zárukou. Pri vrátení plnej sumy bude táto poukázaná na účet kupujúceho do 14 dní od ukončenia reklamačného konania.

7.7Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy. Pokial záručné stredisko požaduje, je nutné k tovaru priložiť kópiu nákupného dokladu alebo tento doklad poslať mailom do servisného strediska.

7.8Kupujúci alebo ním určená tretia osoba je povinný skontrolovať správnosť dodaného tovaru, jeho parametre a vlastnosti a neodkladne informovať o prípadných nesúladoch predávajúceho. Po vzájomnej dohode je možné nesprávne dodaný tovar vrátiť na náklady predávajúceho, pokiaľ tovar nebol použitý, tzn. otvorená originálna krabica, nebola porušená ochranná plomba a dokončená inštalácia operačného systému. V opačnom prípade tovar vrátiť možné nie je.

7.9Všetky prípadné reklamácie vadného tovaru prebiehajú výhradne cez servisné stredisko výrobcu, ktoré je jedine oprávnené vykonávať záručné opravy. Reklamáciu môžete uplatniť aj osobne na našej predajni v Komárne, na ul. Eötvösa 9. V tomto prípade pošle tovar do servisu Predávajúci.

7.10V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

8. Ochrana osobných údajov

8.1Prevádzkovateľ internetových stránok www.notebookcentrum.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

8.2Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.3Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH číslo telefónu a mailovú adresu.

9. Ďalšie ustanovenia

9.1Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.2Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.3Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti v špecifikácii produktov, ktoré sú uvedené v popise. Môžete sa na špecifickú vlastnosť produktu informovať mailom alebo telefonicky.

Poučenie o právach kupujúceho pri nákupe cez internet

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014) má spotrebiteľ právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 14 pracovných dní
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
 • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. úprava výrobku na mieru...)
 • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • predaj tovaru, ktorý spotrebiteľ rozbalil a dokončil inštaláciu originálneho operačného systému, prípadne previedol jeho aktiváciu
 • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj tovaru opatreného ochrannou plombou od výrobcu, pokiaľ ju kupujúci poškodil

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@notebookcentrum.sk Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom na adrese info@notebookcentrum.sk) Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.notebookcentrum.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.
Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

 • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom obale,
  • tovar musí byť nepoškodený,
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, atd.),
  • musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/.
 • tovar je potrebné posielať doporučene a odporúčame aj poistiť, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku).
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa naspäť.
A&T Investments s.r.o.

Naposledy aktualizované: 13.03.2017.